מאי 12

נכתב ע"י merav ביום יום רביעי, מאי 12th, 2010 בשעה 8:19 pm
ניתן לעקוב אחר התגובות דרך RSS 2.0. ניתן להשאיר תגובה, או לטרקבק מאתרך.

בפוסטים הקודמים  כתבתי על  3 גורמים שמשפיעים על גובה החסכון הפנסיוני בסוף תקופת החסכון.   לו היינו יכולים לקבל את הכסף בסוף תקופת החסכון כסכום חד פעמי הדיון היה מסתיים בזה.   מכיוון שרוב כספי החסכון אינם ניתנים למשיכה בצורה הונית (סכום כסף חד פעמי) אלא רק בצורה של קצבה חודשית (אלא אם כן רוצים לשלם 35% מס) ישנו גורם נוסף שאינו משפיע על גובה החסכון הצבור אך יש לו השפעה רבה על הקצבה חודשית שתתקבל.  זהו מקדם ההמרה:  קבוע שבו מחולק החסכון הצבור באפיק חסכון קצבתי כדי לקבוע את גובה הקצבה החודשית.

קצבה חודשית = סכום החסכון הצבור / מקדם ההמרה

ניתן לראות אם כן שככל שמקדם ההמרה גבוה יותר קטנה הקצבה.  מקדם ההמרה נקבע על פי חישובים אקטואריים בהתאם לתוחלת החיים. ככל שתוחלת החיים עולה מס' הקצבאות הממוצע לפנסיונר עולה ולכן הקצבה תקטן.  המקדם תלוי במין הפורש: הוא גבוה יותר עבור נשים מאשר עבור גברים היות ותוחלת החיים של נשים גבוה בכ- 3 שנים מזו של גברים.  הוא גם גבוה יותר ככל שאדם פורש בגיל צעיר יותר.

חוק האחדת קופות הגמל לקצבה

חוק האחדת קופות החסכון הפנסיוני שנכנס לתוקפו בשנת 2008 קובע שכל קופות החסכון הפנסיוני החל מינואר 2008 יהפכו להיות קופות חסכון קצבתיות. ניתן יהיה למשוך כספי תגמולים בצורה הונית רק בכפוך לכך שלחוסך תהיה קצבת פנסיה מינימאלית של לפחות – 3,850 ₪ לחודש (צמוד למדד פברואר  2008 ). החוק מבחין בין הקופות באופן הבא

1) קופה משלמת לקצבה קופה שתוכל לשלם כספים לחוסך בגיל פרישה

2) קופה לא משלמת לקצבה אינה רשאית לשלם לעמית כספים, למעט כספי פיצויים, אלא באמצעות העברתם לקופה משלמת לקצבה. למעשה כל הקופות שהיו הוניות טרם החלת החוק הן קופות לא משלמות.  כספי תגמולים שנחסכו בקופה כזו יועברו בגיל פרישה לקופה משלמת והיא שתחלק אותם לחוסך.

מי שצבר חסכון שיתן קצבה חודשית גבוהה יותר מקצבה חודשית מינימלית של – 3850 ₪ (צמוד למדד פברואר 2008) יוכל להוון את ההפרש בין הקצבה שהתקבלה לקצבה המינימלית ולקבל אותו כסכום הוני חד פעמי. המילה היוון נשמעת אולי מאיימת אבל המשמעות שלה בקרן הפנסיה היא בסך הכל הכפלה של הקצבה במקדם ההמרה. אם למשל אדם צבר 5850 שקלים לפנסיה עם מקדם המרה 200 אזי הוא יוכל לבחור להוון 2000 שקלים קצבה לסכום חד פעמי של 400,000 ש"ח, ובנוסף תישאר לו קצבה חודשית של 3850 שקלים. החוק חל על כל הכספים שנחסכים החל מינואר 2008. כספים שהופקדו לפני שנת 2008 ניתן עדיין יהיה למשוך בצורה הונית (בתנאי שלא הועברו לקופה משלמת).

מכיוון שהכספים יתקבלו ככספים קצבתיים נודעת חשיבות רבה למקדם ההמרה לפיו יומר החסכון לקצבה חודשית.  חשוב להבין שבנושא הזה יש הבדל מהותי בין ביטוח המנהלים לבין אפיקי החסכון האחרים (קרן פנסיה, קופת גמל וכו).

מקדם ההמרה בקרן הפנסיה:

מקדם ההמרה בקרן הפנסיה יקבע בעת הפרישה בהתאם למקובל בקרנות הפנסיה באותה עת ולפי הגיל של הפורש והמין שלו. קבוע זה נקבע על פי חישובים אקטואריים בהתאם לתוחלת החיים. אם תוחלת החיים תמשיך לעלות מקדם ההמרה יגדל בהתאם, כפי שכבר קרה מספר פעמים בעבר, והקצבה החודשית תקטן בהתאם.  מקדם ההמרה לגבר שפרש בגיל 67 בשנת 2008 למשל עומד היום על 157.2517.   לפי ההערכות לגבי העליה בתוחלת החיים למי שיפרוש בגיל 67 בעוד 30 שנים צפוי מקדם של 166.4143.   חשוב לזכור שמקדם המרה זה מבוסס על הערכה אקטוארית בלבד ואם בפועל העליה בתוחלת החיים תהיה גדולה יותר המקדם יגדל בהתאם.  ייתרה מכך, גם לאחר שאדם התחיל לקבל קצבה המקדם עלול להשתנות במידה ויתברר שתוחלת החיים גבוהה מהמצופה והקופה לא מאוזנת אקטוארית. טבלת מקדמי ההמרה מופיעה בסוף הפוסט בנספח מקדם ההמרה בקרן הפנסיה.

בנוסף לכך כל אדם שפורש לפנסיה יצטרך להחליט שתי החלטות לגבי הקצבה שיקבלו השארים שלו במקרה מוות:

 1. אחוז קצבת השארים: לרשות החוסך עומדים 4 מסלולים עבור פנסית שארים:  ללא שארים (רק למי שאין לו בן/בת זוג), 30% , 60% או 100%.   בן/בת הזוג של הפנסיונר יקבל קצבה לכל ימי חייו לפי אחוזים מהפנסיה של הפנסיונר בהתאם לבחירתו.  בהתאם להפרש הגילאים, למין ולאחוז הקצבה ישנה תוספת למקדם ההמרה. ניתן לבחור בקצבה גם לשארים אחרים למשל יתום ולכל שאר ישנה תוספת בהתאם להפרש הגילאים, המין ואחוז הקצבה.
 2. הבטחת מינימום קצבאות:  קרן הפנסיה מאפשרת לבחור בהבטחת מינימום קצבאות כך שאם החוסך נפטר בטרם זכה לקבל את כל הקצבאות המובטחות שאריו יקבלו את יתרת הקצבאות המובטחות במקומו באותו שיעור שהוא היה זכאי לו.   ניתן לבחור ב- 60, 120, 180 או 240 קצבאות מובטחות.   בהתאם לכך הקצבה תשתנה לפי טבלאות מקדמים של הבטחת מינימום קצבאות.

פרטים נוספים על אופן חישוב המקדם במסלולים השונים וההשפעה על גובה הקצבה מופיעים בנספח חישוב מקדם ההמרה בקרן פנסיה.

מקדם ההמרה בביטוח המנהלים:

ביטוח המנהלים מציע מסלול עם מקדם המרה מובטח (ישנם גם מסלולים ללא הבטחת מקדם אבל הייתרון הגדול של ביטוח המנהלים נעוץ בדיוק במסלול עם המקדם המובטח). המקדם נקבע ברגע ההצטרפות לביטוח ובכך מאפשר לחוסכים להיות מוגנים מפני עליה חדה ולא צפויה בתוחלת החיים. ביטוחי המנהלים עברו מספר שינויים בשנים האחרונות ובהם הגדלת מקדם ההמרה.  השינוי האחרון היה ב- 2004.    מקדם ההמרה בביטוחי מנהלים ישנים (עד 2000) הוא  כ- 157.25 (לגבר שפורש בגיל 67).  בביטוחי מנהלים אלו מקדם ההמרה מחושב לפי 120 תשלומים מובטחים.  לביטוחי חיים אלו יתרון גם מבחינת דמי הניהול .   מקדם ההמרה בביטוחי מנהלים חדשים (משנת 2004) הוא  כ 194 (לגבר שפורש בגיל 67) ומחושב לפי 240 תשלומים מובטחים. בביטוחי המנהלים החדשים מקדם ההמרה בעת הקצבה יהיה גבוה מעט מזה הנקוב בפוליסה  והוא מתעדכן ועולה ככל שהמרחק מהפנסיה גדל לפי מקדם עדכון שמופיע בטבלאות מקדמי ההמרה.

ביטוחי המנהלים הישנים מציעים אם כן תנאים עדיפים מהביטוחים החדשים.  למרות זאת הגיעו לאזני סיפורים על אנשים שהסוכן שיכנע אותם להעביר כספים שהיו צבורים בביטוח מנהלים ישן לביטוח מנהלים חדש.  נבדוק את הקצבה שתתקבל בשני ביטוחים אלו לאדם שיחסוך במשך 30 שנים 2000 שקלים לחודש,  לחיסכון טהור,בהנחה של תשואה שנתית ברוטו של 4%

1)     ביטוח מנהלים ישן:  דמי ניהול מקסימליים של 0.84% מהצבירה (או לחליפין 0.6% מהצבירה ו- 15% מהרווחים הריאליים) .   בתום 30 שנים גובה החסכון יהיה 1,185,792.   אם המקדם הוא 157.25 הקצבה החודשית תיהיה 7,541 שקלים.

2)     ביטוח מנהלים חדש:  דמי ניהול של 1% מהצבירה ו- 11% מהחסכון. בתום 30 שנים גובה החסכון יהיה 1,026,582.   אם מקדם ההמרה הוא 198.58 אזי הקצבה תהיה 5,169.   מכיוון שביטוח מנהלים זה מבטיח מינימום של 240 קצבאות בניגוד לביטוח הישן ננסה לבדוק בקירוב מה היה המקדם לו החישובים היו מבוססים על 120 קצבאות מובטחות כמו בביטוח הישן.  את זה אני אעשה על ידי חלוקת הקצבה במקדם במקדם ההבטחה ל- 240 ( 0.8861 ) תשלומים ללא שארים בקרן הפנסיה  והכפלה במקדם ההבטחה ל – 120 תשלומים בקרן הפנסיה   (0.9719 ) .   תתקבל קצבה של 5669 בקירוב לפי חישוב של 120 תשלומים מובטחים.  הפנסיה שתתקבל בביטוחים החדשים נמוכה אם כן ב- 33% מאשר הפנסיה בביטוחים הישנים למי שיחסוך במשך 30 שנים.

לכן אני רוצה לחזור על המלצה מהפוסטים הקודמים:  תמיד תגיע מוכן לפגישה עם סוכן הביטוח מהעבודה. אל תמהר להסכים לזנוח את הקופות הישנות לטובת קופות חדשות ונוצצות שהסוכן מציע. אמנם קימים סוכנים מקצועיים והוגנים שימליצו לחוסכים להשאיר את החסכון בביטוח הישן אבל חשוב לזכור שלסוכן יש אינטרס ואי אפשר לסמוך על כך שתמיד יהיה הוגן וישמור על האינטרסים שלך.  הסוכן מקבל על חלק מהקופות אחוז גבוה יותר מדמי הניהול ולא מן הנמנע שהוא ימליץ עליהם גם אם טובתך מכתיבה אחרת.  בכך הסוכן שנחשב למשווק פנסיוני שונה מהיועץ הפנסיוני שאמור להיות אובקטיבי וללא כל אינטרסים.

פרטים נוספים על אופן העדכון של מקדם ההמרה בביטוח המנהלים החדשים בניספח עידכון מקדם ההמרה בביטוח המנהלים.

נהניתם ? הירשמו לעידכוני RSS !

הרשמה לעדכונים באי-מייל

נספח: חישוב מקדם ההמרה בקרן הפנסיה

בנספח זה נבחן לדוגמא מקדם המרה של אדם שפורש בגיל 67 בשנת 2038 ונבדוק את ההשפעה של קצבה לבת זוג צעירה ממנו בשנתיים ואת השפעת מסלולי הבטחת מינימום קצבאות.

מקדם ההמרה בקרן הפנסיה לאדם שפורש בגיל 67 שפורש בשנת 2038 הוא   166.4143.  זה יהיה המקדם לאדם שאין לו בן/בת זוג ולא מבקש להבטיח מינימום של תשלומי קצבה.

נניח עכשיו שלאדם בת זוג צעירה ממנו בשנתיים והוא רוצה עבורה 30% קצבה למשך כל חייה:

מקדם ההמרה לבת זוג של פנסיונר שפורש בגיל 67 בשנת 2038 שצעירה ממנו בשנתיים הוא 40.0284. את המקדם הזה צריך להכפיל באחוז הקצבה לבת זוג ולהוסיף למקדם ההמרה:

166.4143+0.3*40.0284 = 178.42282.

בנוסף יכול לבחור בקצבה עבור שארים נוספים. עבור כל שאר שרוצים להבטיח קצבה עבור יתווסף למקדם ההמרה תוספת בהתאם להפרש הגילאים והמין. סך כל הקצבאות המובטחות לשארים לא יגיע ליותר מ- 100% מהקצבה של הפנסיונר.

אם בנוסף לכך ירצה להבטיח לשאריו מינימום של קצבאות הקצבה תוכפל במקדם הבטחת הקצבה המתאים.  לצורך העניין נניח שהוא רוצה להבטיח מינימום של 240 תשלומים:

מקדם ההכפלה המתאים ל- 240 תשלומים עם 30% קצבה לבת זוג למשך כל חייה הוא :  0.9187.  המקדם המתאים יהיה אם כן

178.42282 / 0.9187 = 194.21

הערה: הנתונים מתבססים על הטבלאות של אחת מקרנות הפנסיה המקיפות.  כל קרן פנסיה מציגה את הנתונים בצורה מעט שונה.  למשל קרן פנסיה אחת יכולה לפרסם טבלאות שכוללות כבר את הפנסיה לבת הזוג (0 ,30% , 60% או 100% ) ולהציג לכל אחוז קצבה טבלה משלו.  אני בחרתי בקרן שהציגה טבלאות בסיסיות ביותר על מנת להסביר את העיקרון של חישוב המקדם.

נספח עדכון מקדם ההמרה בביטוח המנהלים

נבדוק כיצד יתעדכן מקדם ההמרה של אדם שיפרוש בגיל 67 בעוד 30 שנים:

נבדוק את מקדמי ההמרה באחת מתוכניות ביטוח החיים החדשות.

מקדם ההמרה לאדם שפורש בשנת 2009 בגיל 67 הוא 194.17

שיעור ההגדלה השנתי במקדם הוא 0.0772%

מקדם ההמרה בעוד 30 שנים יחושב באופן הבא:

194.17 X  (1+30*0.0772/100) =  198.66

\\ תגיות , , ,


52 תגובות לפוסט “פנסיה בשפת העם: מקדם ההמרה”

 1. 1. תגובה מאת: אילן בר

  מרב
  הסבר יותר ברור מזה קשה לכתוב

  אני רוצה להדגיש שורה אחת ככלל יסוד מכל הפוסט הנפלא

  "אל תמהרו להסכים לזנוח את הקופות הישנות לטובת קופות חדשות ונוצצות שהסוכן מציע"

  אילן בר

  [תגובה]

  merav Reply:

  תודה רבה.

  מסכימה איתך שזה כנראה המשפט החשוב ביותר בפוסט.

  [תגובה]

 2. 2. תגובה מאת: פלג

  אילן אתה מוכן להסביר את כוונתך?

  [תגובה]

 3. 3. תגובה מאת: אפריים

  מה קורה עם הקרן ? נניח חסכתי מליון שקל , יצאתי לפנסיה ואז הפכתי ז"ל
  עדיין יש מליון שקל שחסכתי. אני יכול להוריש אותם ? או שזה נשאר בתור בונוס יפה לגוף המנהל ?

  [תגובה]

  אביב Reply:

  תלוי במסלול הפנסיה/קצבה/גמלא אותו בחרת

  במרבית המקרים אשתך תחיה אחריך ואם בחרת במסלול קצבה לאלמנה אז היא תמשיך לקבל פנסיה (זו הירושה שלך)

  [תגובה]

  אפריים Reply:

  אבל מה קורה עם הקרן ?. נניח וחסכתי 3 מליון שקל ואשתי ממשיכה לקבל פנסיה למספר חודשים מסויים עד שגם היא הופכת להיות ז"ל. הרי הקיצבה הזו היא הריבית והרווחים שהקרן עושה. אבל מה עם הקרן עצמה ? 3 מליון שקל לאן הכסף הזה מתגלגל אחרי מותה ?
  הרי זה הכסף הגדול, לא הקיצבה.

  [תגובה]

  אביב Reply:

  ומה יקרה אם תחיה יותר מ 30 או 40 שנה? אולי אין קרן?
  האם הכנסת את זה בחישוב?
  ברור שבממוצע אתה תמות לפני שהקרן תיגמר (אחרת חברת הביטוח תפסיד).
  בממוצע חברת הביטוח תמיד מרוויחה. (בכל סוגי הביטוח)

  [תגובה]

  אפריים Reply:

  אבל פה בדיוק הבעייה שלי
  הקרן לא תיגמר, היא עושה הרי תשואות שמממנות את הקיצבה. אפילו אם זה ינגוס קצת בקרן עדיין רוב הקרן נישארה.

  [תגובה]

  merav Reply:

  קודם כל בו נעשה הבחנה בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים.
  בקרן הפנסיה מה שנשאר מהקרן של אנשים מצטרף לפול של הכספים ומחולק כתשואה דמוגרפית. הרעיון הוא פשוט: אף אחד לא יודע מי יחיה מעט ומי הרבה. הכספים של אלו שחיים מעט משמשים למחייה של אלו שמשמים הרבה. כך שאם תחיה הרבה תרוויח. הרעיון הוא שאף אחד לא יגיע לפת לחם. זה ביטוח אריכות חיים בצורה הדדית.

  בביטוח המנהלים ביטוח אריכות החיים הוא לא הדדי: כלומר חברת הביטוח צריכה להרוויח. גם שם הרווח של חברת הביטוח קטן ככל שאתה מקבל יותר זמן קיצבה. קצב השחיקה של הקצבה קטן יותר מאשר הקצבה שאתה מקבל. אני אדבר על זה בפוסטים הבאים. יתרת הקרן תלך לחברת הביטוח.

  תום Reply:

  מירב – במקרה של ביטוח מנהלים, האם את בטוחה שיתרת הקרן תלך לחברת הביטוח?
  נאמר לי ע"י יועץ פנסיוני שיתרת הקרן מורשת למוטבים מאחר וזה ביטוח מנהלים.

 4. 4. תגובה מאת: איתן

  מרב, כתבה מעולה! בתור אחד שעובד בתחום הפנסיה מזה יותר מ12 שנים, אני נהנה לקרוא את דברייך החכמים.
  ועל ההבדלים בין מקדמי קרן פנסיה לבין אלה של ביטוח מנהלים יש לי רק הערה/הארה קטנה: נכון שצפויות לנו עוד שיפורים בתוחלת החיים ועל כן גם צפויה עוד פגיעה במקבלי הקצבאות מקרנות הפנסיה…אבל אני מאמין כי לא נחיה לנצח ואף לא נגיע גם לחיים של 120 שנה…כי מתושלח אנחנו לא! אז בשביל הבדל של 22% עד 27% בקצבה בין שתי האלטרנטיבות, אני עדיין מעדיף את זו של קרן הפנסיה

  המשיכי כך!!!!

  [תגובה]

  merav Reply:

  תודה רבה איתן.
  אני מעריכה מאד את תגובתך.
  עמדתי בנושא ביטוח מנהלים מול אפיק ללא הבטחת מקדם דומה לשלך.
  כפי שכתבתי בפוסט הבא בנושא: ביטוח מנהלים מול אפיק ללא הבטחת מקדם

  אני מקווה מאד שתמשיך לקחת חלק פעיל באתר ולתרום מהידע שלך לטובת הקוראים.
  אני מאמינה שבנושא פנסיה אין אמת אחת וחשוב לשמוע כמה שיותר עמדות והשקפות.

  [תגובה]

  איתן Reply:

  אגב מרב, עוד משהו קטן בעניין המקדם המובטח!
  כפי שלבטח את יודעת כשהעמית מגיע לגיל פרישה הקצבה שלו תלוי בשוק ההון בלבד. כך שהבטחת המקדם בביטוח הינה עד לגיל הפרישה ומרגע שיצאת לדרך בגיל 64/7 הפוליסה מציינת שגובה הקצבה יהיה בהתאם לתשואות שיהיו בשוק אותה עת…

  [תגובה]

  merav Reply:

  נכון מאד!!!
  כל החישובים מתייחסים לקצבה בחודש הראשון בלבד.
  הנושא של עדכון הקצבה ידון בפוסט נפרד
  אבל זו אכן בעיה מאד גדולה

  [תגובה]

 5. 5. תגובה מאת: עומר

  עניין המקדם הקבוע (לכאורה) בבטוחי המנהלים הוא אחד השקרים הגדולים ביותר שחברות הבטוח נוקטות בו על מנת לשכנע אנשים לבטח את עצמם באמצעות בטוח מנהלים (שם גאוני!!!) ולא באמצעות קרן פנסיה שם חברת הבטוח מרוויחה פחות. להלן מספר נימוקים שאולי יפקחו את עינכם:

  1. קרן פנסיה (אמורה להיות) אדישה לערך מקדם. כלומר אם מקדם הפנסיה הוא 200, 210 או 300 קרן הפנסיה תרוויח פחות או יותר אותו הדבר. לעומת זאת העלאת מקדם פנסייה בבטוח מנהלים מהווה שליחת יד מיידית ע"י חברת הביטוח לכספי החוסכים.

  2. מי שחושב שבממוצע הפנסיה של מבוטחים בבטוח מנהלים תהיה גבוה משל קרנות פנסיה צריך גם להסביר כיצד חברות הבטוח לא יפשטו רגל. צריך להבין שאם חברת הבטוח משלמת פנסיה לפי מקדם של 175 כאשר המקדם "האמיתי" אמור להיות 200 – חברת הבטוח תפשוט את הרגל.

  3. המקדם הקבוע ישאר קבוע רק אם הוא משתלם לחברת הבטוח. התחייבות חוזית היא לא חוק – המפקח על הבטוח יכול לשחרר את חברת הבטוח מהמחוייבות.

  4. אם אתם חושבים שלא יהיו שינויים מהותיים בתנאי הביטוח הפנסיוני במשך 20-30 השנים הקרובות כנראה שישנתם חזק מאוד ב-20-30 השנים האחרונות. אין שום טעם לשלם היום סכומי כסף נכבדים ביותר מכספכם עבור הטבה (לכאורה) שסיכויה להתקיים נמוכים מאוד בעוד שנים רבות.

  5. לסיום אני מבקש מכל מי שעשה בטוח מנהלים עד 2005 וסוכן הבטוח שלו סיפר לו שכשיפרוש יהיה לו 1,000,000 – 2,000,000 שקל במזומן (מה לעשות זה היה התרגיל לשכנוע אז, מליון שקל נשמע לאנשים כמו הרבה כסף) ועדיין חושב שהוא יקבל סכום שמזכיר את הסכומים הנ"ל, שיקום.

  אף אחד לא קם! ואני מבטיח לכם חגיגית אף אחד מבעלי פוליסות בטוח המנהלים, אפילו כאלה שיש להם מקדם קצבה של 165 לא יזכה לפנסיה גבוה מזו שהיתה משולמת לו אילו היה חוסך הכל מלכתחילה בקרן פנסיה.

  [תגובה]

  merav Reply:

  עומר

  אם תקרא את הפוסט הבא שלי תראה שאכן דיברתי על חלק מהדברים שהעלת.

  עקרונית: חברת הביטוח אמורה להרוויח. ועל כן היא לוקחת מקדמי ביטחון. אם ההערכות אומרות שהמקדם יהיה X היא לוקחת X+Y וזה המקדם שלה. חברת הביטוח בהחלט לא פריירית. והיא מצויידת במידע שלנו אין. בפוסט הבא הראתי שהמרווחים הם כ- 23%. כלומר רק אם המקדם בקרנות הפנסיה יעלה בכ- 23% ביטוח המנהלים יהיה עדיף.

  יש לא מעט אנשים שטוענים שזה אכן יקרה. אפילו הייתי בהרצאה היום בנושא ושם סיפר המרצה על הכיוון ששוק הפנסיה צועד אליו. ודובר על זה שיפסיקו לשווק ביטוחים עם מקדם מובטח. מה שבעצם שומט את הקרקע מתחת לכל הביטוח. הסיבה היא החשש בדיוק מזה שחברת הביטוח תקרוס. ואם זה יקרה כל החברות יקרסו יחד. אני שותפה לחשש שהעלת שבמקרה ואכן תוחלת החיים תעלה חברות הביטוח לא יוכלו לעמוד בהתחייבויות שלהם. זה לא יהיה פשוט כל כך לשנות את התנאים בגלל שיש התחייבות חוזית. המפקח על הביטוח לא יכול לשחרר אותם מהתחייבות חוזית אבל כן עלול להיות מצב שיגידו שאין ברירה וחייבים לעשות את ההקרבה הזו כמו בהסדר חוב על אגרות חוב שהנושים נאצלים לוותר על חלק מהחוב.
  אני בדעתך בעניין ביטוחי המנהלים.
  למרות שכמה דעות ששמעתי לאחרונה כבר גרמו לי להיות פחות נחרצת בעניין הזה

  [תגובה]

 6. 6. תגובה מאת: עומר

  מירב,

  שתי הערות:

  1. אין מה לדאוג מקריסת חברת הבטוח בגלל פוליסות בטוחי המנהלים – חברות הבטוח תמיד יכולות לייקר את מרכיבי הריסק בפוליסות ולייצר לעצמם הכנסה נוספת (גם היום העלות הביטוחית בבטוחי המנהלים גבוה בעשרות אחוזים (בפועל עד עכשיו באלפי אחוזים!).

  2. מקדם הפנסיה אינו לינארי בתוחלת החיים – עלייה של 23% במקדם הפנסיה משמעותה עליה אדירה בתוחלת החיים (הרבה יותר מעלייה של 23% בתוחלת החיים). – למי שלא מבין, עלייה של 50% במקדם הפנסיה מערך של 200 ל- 300 משמעותו שאנשים כנראה חיים לנצח! – מה לעשות להשיג תשואה של 4% לשנה, זה לא כל – כך קשה…

  הערת לסיום: אני בהחלט סולד גם מקרנות פנסייה שכן במתכונתם הנוכחית הן עסק משתלם יותר מידי עבור חברות הבטוח – הריסק של חברות הביטוח עומד על אפס, הן נטולות כל מחויבות עבור החוסכים ומידת השקיפות שלהם בדרך ניהול כספי העמיתים היא פשוט שערוריתית.

  [תגובה]

  merav Reply:

  1. כשמצטרפים לביטוח מנהלים נכרת חוזה אישי בין המבוטח לבין חברת הביטוח. החוזה הזה כולל גם את התשלום על הריסק למיטב הבנתי.

  2. אתה צודק. עליה של 23% במקדם תבא בעקבות עליה גדולה הרבה יותר בתוחלת החיים.
  אני עדיין מנסה לברר את החישובים המדוייקים ואם יש לך מידע עליהם אני אשמח לקבל למייל
  merav.blog@gmail.com

  [תגובה]

 7. 7. תגובה מאת: עומר

  1. ככל הידוע לי עלויות הריסק נגבות עפ"י טבלאות אשר מעודכנות מזמן לזמן ואותן בהחלט ניתן לשנות.

  2. עלייה של 23% במקדם הפנסיה (מ-200 ל 246) משמעותה עלייה מ- 26+ שנות פנסיה ל 39+ שנות פנסיה (תוך הנחת תשואה של 4% ריאלית כל שנה על היתרה שנצברה). – כן עלייה של 23% במקדם הפנסיה מאריכה את שנות הפנסיה בכ- 50%! וכמו שניתן לראות גם מקדם של 200 הוא ככל הנראה מוגזם.

  [תגובה]

  merav Reply:

  עומר מודבר על עליה של 23% במקדם של קרנות הפנסיה לא במקדם של ביטוח המנהלים.
  לפי הטבלה כ- 166 לגבר שיפרוש בגיל 67 בעוד 30 שנים.

  [תגובה]

 8. 8. תגובה מאת: עומר

  משיחות שלי עם קרן הפנסיה שלי מקדם הפנסיה היום הוא כבר בסביבות ה- 200 וההצעות שחברות הבטוח נותנות עם "מקדם מובטח" הם כבר מעל ל- 200. ישנם חישובים שנעשו (אני מניח שניתן למצוא אותם גם ברשת) שהראו שסכום הצבירה בקרן פנסיה, לאור נתוני העבר, אמור להיות גבוה בכ- 30% מאשר בבטוח המנהלים. לפי הנתונים הללו – החישובים שלי בהחלט רלוונטיים. – כלומר קרן הפנסיה אכן תצטרך לשלם לפי מקדם של כ- 250 על מנת לשלם סכום זהה לזה של בטוח המנהלים.

  [תגובה]

  merav Reply:

  על פי הטבלאות שצמודות לתקנון קרנות הפנסיה המקדמים שמצאתי הם כפי שהופיעו בפוסט.
  ביטוח המנהלים לשנת 2010 מציג מקדם לגבר בגיל 76 של כ- 194. מדובר על פוליסות שהונפקו ב- 2010. אז אם יש לך נתונים אחרים אודה לך אם תשלח לי אותם.
  אני בניתי את החישובים שלי לפי הנתונים שמופיעים בפוליסות/תקנונים

  [תגובה]

 9. 9. תגובה מאת: עומר

  מירב,

  לתשומת ליבך:

  http://www.bizportal.co.il/shukhahon/biznews02.shtml?mid=209526

  כלומר למצטרף לבטוח פנסיוני עם אופק של 30+ שנות חסכון. תחת הנחה של מקדם מובטח של 194 יהיה משתלם יותר לחסוך בבטוח מנהלים רק אם קרן הפנסיה תשלם בעוד 30+ שנים לפי מקדם של כ- 250! שהמשמעות של מקדם שכזה הוא שחברת הבטוח תפשוט את הרגל. כלומר אין שום תסריט בו בטוח המנהלים עדיף.

  [תגובה]

  merav Reply:

  אנחנו לא חלוקים בדעותנו בנושא הזה.
  למעשה בפוסט העוקב אני בהחלט מתייחסת לנקודה הזו. גם אני מאמינה שאם אכן יגיע מצב שתוחלת החיים תגדל כל כך שייהיה עדיף ביטוח המנהלים זה אומר פשיטת רגל של חברות הביטוח. גם אני מאמינה שיהיו חייבים להגיע להסדר שיפגע בזכויות של המבוטחים כמו שקורה כשמגיעים להסדר חוב עם חברות שמנפיקות אגרות חוב.

  [תגובה]

  אוהד Reply:

  מירב ועומר תודה על ההתכתבות החשובה ביניכם ! מדהים כמה שהציבור לא מודע לפרטים האלה.המסקנה הברורה היא שקרן מנהלים לא משתלמת.

  [תגובה]

 10. 10. תגובה מאת: טודי

  מירב שלום
  האם אפשר לסמוך על החישובים של חברות הביטוח? זאת מאחר שקיבלתי דיווחים שסתרו אחד את השני. מצב זה הדליק לי אור אדום.
  הפוליסה שלי הסתימה בהגיעי לגיל 65. מקדם הביטוח הוא 144 אך עדיין לא הפעלתי אותה. היום אני בן 67 האם המקדם שלי הצטמצם ל 120?

  [תגובה]

 11. 11. תגובה מאת: איתן (ר)

  מענין איך לא מצאתי את האתר שלך עד היום, מרב. הדיונים כאן הם בדיוק במה שמפריע לי לישון בזמן האחרון: מקדם הקצבה בפוליסה "ישנה" – קרן י.
  לפי המקדמים לגיל 65 ולגיל 70 המופיעים בפוליסה חישבתי מהן הנחות תוחלת החיים והתשואה שהביאו אליהם. באפשרות של הבטחת 10 שנות פנסיה קיבלתי הנחת תשלומים עד גיל 88 בערך (נראה סביר לעומת התקופות הקצרות יותר שהונחו באפשרויות של הבטחת 5 שנות פנסיה או ללא הבטחת פנסיות), והנחת התשואה אופטימית ביותר: בערך 4.9%, כאשר התשואה הריאלית הממוצעת בעשר השנים האחרונות עומדת ברוב חברות הביטוח על 5.5%-6.0%. כפי שאמר אחד המגיבים (סקפטי עוד יותר ממני), אין "מקדם מובטח", ולדעתי מקדם המתבסס על הנחת תשואה אופטימית עשוי להתגלות כהבטחת שוא (גם אני משוכנע שבמקרה של חשש לאי עמידה בתשלומים יאשר האוצר הקטנת קצבאות בפוליסות הללו). ישנה בעיה נוספת: לפוליסות הללו אין מסלול לפנסיונרים, כלומר פנסיונר עלול לראות את הפנסיה שלו נשחקת קשות בתקופת שפל (ע"ע 1994, 1998, 2002, 2008 והמשברים שעוד יבואו). אם ייפתח מסלול כזה ומבוטח יוכל להעביר אליו כספים לקראת הפרישה, לא סביר שהוא ישיג את התשואה המתבקשת להבטחת המקדמים – עוד מנגנון כשל.
  אני שוקל הקטנה משמעותית של ההפרשה לקרן י לנוכח הממצאים.

  [תגובה]

  merav Reply:

  איתן
  את העתיד אי אפשר לנחש אבל גם לי יש הרגשה שאם ההערכות היו כל כך יותר אופטימיות מהמציאות אז יתכן ויאשרו לחברות הביטוח לפגוע בזכויות של מבוטחים על מנת שלא יפשטו רגל. בדומה להסדר חוב עם בעלי אגרות חוב של חברה שלא מסוגלת לעמוד בחובותיה.
  עם זאת, יתכן גם מצב ביניים שחברות הביטוח יאלצו לשלם את ההפסדים מהרזרוות שלהם ולעשות ,"דיאטה" קטנה.
  אני לא הייתי רצה להחליף את הביטוח הזה במשהו אחר במיוחד לאור העובדה שיש המון חסרונות ובעיות עם קרן פנסיה בהיבט הביטוחי (חוסר גמישות, הגדרת אבדן אי כשר, ביטוח הדדי שבו הזכויות מושפעות ממספר התביעות)
  בנוסף זה תלוי מאד גם כמה שנים לפנסיה יש לך משום שככל שאתה קרוב יותר לפנסיה ככה ישתלם לך פחות לעשות שינוי היות והרווח הכי גדול הוא דווקא בעניין דמי הניהול. וזה יהיה גדול יותר ככל שיש לך יותר שנים להמשיך לחסוך.

  [תגובה]

 12. 12. תגובה מאת: ערן

  אני יליד 1982 והתחלתי לחסוך לפנסיה משנת 2008 בקרן פנסיה של מגדל מקפת.
  שאלתי משווק של הקרן מה מקדם ההמרה הנוכחי בקרן שלי והוא ענה לי שהוא 199, וכמובן שהוא עוד צפוי לעלות בהרבה עד לפרישה שלי בעוד 38.5 שנים.

  אני לא מבין כיצד זה ייתכן ואיך זה שהמקדם כ"כ הרבה יותר גבוה ממה שכתוב פה.
  לפי מה שהבנתי, המקדם בקרנות הפנסיה הוא אחיד לכל הקרנות וכל חברות הביטוח ומשתנה רק באישור של גורמים במשרד האוצר.
  האם אני טועה?

  יש לי הצעה לביטוח מנהלים של כלל, עם מקדם מובטח של 202.54 (ועם עמלות גבוהות יותר מבפנסיה, כמובן).
  זה לא מסתדר לי עם מקדם נוכחי של 199 בקרן הפנסיה.

  אשמח לקבל תגובה, כי אני מבולבל מאד כרגע.
  תודה!

  [תגובה]

 13. 13. תגובה מאת: אבי נסימי

  מירב שלום

  יש לי כמה שאלות:
  1. בקרנות פנסיה החדשות מהו מקדם ההמרה נכון לשנת 2012 האם יש מקדם כזה היות ובעלי הקרנות החדשות עדין לא הגיעו לגיל הפרישה
  2. בביטוחי מנהלים מהו המקדם נכון לשנת 2012 והאם הוא נקבע לפי גיל העמית שמצטרף היום לביטוח מנהלים
  3. בקופת מבטחים הישנה איך מחשבים את המשכורת הקובעת שממנה מחשבים את סכום הקיצבה לפי אחוזי הפנסיה שיש לעמית
  4. באחת הכתבות הראת שקרן פנסיה חדשה עדיפה על ביטוח מנהלים בגין שדמי הניהול בביטוח מנהלים על המצטבר 2% ועל הפרמיה 11% האם זה נכון למקרה שאפשר להשיג בביטוח מנהלים עם דמי ניהול 1% על המצטבר ו-6% על הפרמיה היות ובביטוח מנהלים המקדם נשאר קבוע

  תודה אבי

  [תגובה]

 14. 14. תגובה מאת: עפר בן נתן

  מירב שלום,

  הרשי נא לי להצטרף לכל המברכים לאיכותו של הבלוג ורמת הדיון שמתנהלת כאן בנושא ביטוחי הפנסיה למינם.
  יש לי שאלה בנוגע לביטוח המנהלים העומד לרשותי שמתבצע באמצעות שתי פוליסות: פוליסת מיטב / עדיף ופוליסת גמלא ב'. שתי הפוליסות ותיקות מאוד של חברת כלל שנפתחו לפני 1990. האם תוכלי להאיר את עיני לגבי איכותן של פוליסות אלו בנוגע לפרמטרים כגון תשואה מובטחת, עמלות ניהול וכן מה מקדם ההמרה בכל פוליסה וע"פ כמה תשלומים הוא חושב? האם ישנו נתון כלשהו לא ודאי שיכול להשפיע על תשלום גמלת קצבה בהגיעי ל 67 (אני בן 59 כיום)
  תודה

  עפר

  [תגובה]

 15. 15. תגובה מאת: זיו

  מירב שלום,
  לגבי המקדם המובטח בביטוח המנהלים, ככל שניסיתי לחפש היכן רשום המקדם לא הצלחתי להגיע אליו.
  המקור היחיד למקדם הוא דברי סוכן הביטוח, וגם הוא לא יכול לתת אותו בכתב במסמך רשמי אלא רק בעל פה. גם פניה לחברת הביטוח לקבל את המקדם בכתב נתקלה בהתחמקויות שונות.

  האם אכן המקדם לא מופיע בפוליסות הביטוח? אם כן, כיצד ניתן לדעת מהו מלבד הסתמכות עיוורת על דברי הסוכן? ומי ערב לנו שחברת הביטוח לא תתכחש למקדם בבוא העת?

  [תגובה]

  merav Reply:

  המקדם מופיע בנספח לפוליסה
  חפש את הפוליסה כולל הנספחים או בקש אותה מחברת הביטוח
  ולדעתי זה גם אמור להופיע בדוח
  הם לא יוכלו להתכחש לזה מה שכן אם מצבם יהיה רע עקב עליה פתאומית בתוחלת החיים מעבר למה שצפו אולי יוכלו לשכנע את הרגולטור לאפשר להם לשנות את זה ולפגוע בזכויות של החוסכים.
  עקרונית לפי דיני חוזים זה מצב שלא אמור לקרות
  אבל המציאות לפעמים מורכבת יותר

  [תגובה]

 16. 16. תגובה מאת: שאול

  היי, כל הכבוד על הבלוג וההסברים עם הדוגמאות מצד אחד ברור מאוד ומצד שני מעמיק :) ,

  הבנתי שהמקדם מושפע לא רק בתוחלת החיים אלא גם מהריבית במשק האם זה נכון ? האם הוא גם יורד שהריבית יורדת או איך בידיוק זה עובד וכמה זה משפיע ?

  תודה

  [תגובה]

  merav Reply:

  כאשר מחשבים את יחס ההמרה של החיסכון לקיצבה התוצאה תלויה בשני הגורמים: גם בהנחה על תשואה וגם בהנחה על תוחלת החיים (מס הקצבאות הצפויות)
  אם התשואה תהיה נמוכה הם יכולים לשנות את הריבית שעליה מבססים את החישוב ולהוריד אותה ואז המקדם יגדל והקצבה תקטן. זה לא קרה וזה לא בהחלטה חד צדדית של הגוף המנהל אלא באישור המפקח.

  [תגובה]

 17. 17. תגובה מאת: טל

  לגבי הבטחת מינימום קיצבאות. כתבת שזה יינתן במקרה מוות לשארים. אני חושב שזה לשארים ואם אין שארים אז המוטבים יקבלו, לא?

  [תגובה]

  merav Reply:

  לא
  אם אין שארים אף אחד לא מקבל אחרי המוות של הפנסיונר כלום

  [תגובה]

 18. 18. תגובה מאת: שחר

  מירב שלום,

  ציינת חישובים של כמה מקדמי המרה. למשל:
  "נניח עכשיו שלאדם בת זוג צעירה ממנו בשנתיים והוא רוצה עבורה 30% קצבה למשך כל חייה:
  מקדם ההמרה לבת זוג של פנסיונר שפורש בגיל 67 בשנת 2038 שצעירה ממנו בשנתיים הוא 40.0284. את המקדם הזה צריך להכפיל באחוז הקצבה לבת זוג ולהוסיף למקדם ההמרה:166.4143+0.3*40.0284 = 178.42282"

  למה הכוונה "מקדם המרה של בת זוג של פנסיונר"..?
  מה יהיה גובה הקצבה של אותו אדם בעת הפרישה בגיל 67 (בהנחה שאשתו בחיים)…? האם סה"כ החיסכון מחולק ב- 178.422…?
  כמו כן לפי החישוב, אם היינו עושים חישוב לפי קצבה לאלמנה של 60% היינו מקבלים מקדם של כ- 190 שזה כבר מאוד קרוב למקדם שהצגת במקרה של פוליסת הביטוח החדשה. האם סביר…? (אני מצפה לפער משמעותי במקדמים בין ביטוח מנהלים לבין קרן פנסיה)

  תודה מראש,
  שחר

  [תגובה]

  merav Reply:

  מדובר על טבלה שבה יש מקדמים שמשמשים להתאמת המקדם בהתאם לגיל של בת הזוג
  זה נמצא בנספחים

  [תגובה]

 19. 19. תגובה מאת: אבי

  מירב שלום,
  במקרה שמבצעים היוון על חלק מהקיצבה, האם על הסכום החד פעמי משלמים מס?

  [תגובה]

  merav Reply:

  אני חושבת שכן

  [תגובה]

 20. 20. תגובה מאת: נעם

  שלום מירב,
  תודה רבה, על האתר והטבלאות שנתת, אני מחפש כבר שנתיים טבלאות כאלה,
  אשמח אם תסבירי,
  1. את התלות בין תוחלת החיים למקדם הקצבה, לדוגמא עכשיו מדברים שלגבר התוחלת עלתה בשנתיים ולאשה בשנה, איך זה משפיע על המקדם כלומר מה הנוסחא?
  2. אשתי עשתה לפני 3 שנים ביטוח מנהלים עם מקדם קצבה מובטח 230 לפי מסלול מסוים,
  א. לפי הטבלאות נראה שנתנו לה מקדם גבוה משמעותית, האם כדאי לבטל?ולעבור לפנסיה?
  ב. איך אני מבין\יודע עבור איזה מסלול המקדם המובטח מתקיים ואיזה לא והאם הוא עדיף?
  3. בלי קשר לפוליסה הזו, אם מחר לפני או בזמן הפרישה, אני מעוניין לקבל את כל הכסף האם אני אקבל אותו לאחר מס של 35% או שלא יהיה ניתן לעשות זאת?
  4. לי יש ביטוח מנהלים ישן לפני 2000 עם מקדם קצבה של 178 לפי מה שנראה כבר עדיף
  פנסיה עם דמי ניהול נמוכים יותר ורווח גדול יותר, נכון?

  מה עושים?
  אנא עזרי לי להבין
  תודה נעם

  [תגובה]

  merav Reply:

  אין לי כרגע זמן לענות על כל השאלות אבל לגבי השאלה האחרונה: חד משמעית לא!
  לא להפסיק ביטוח מנהלים ישן

  [תגובה]

 21. 21. תגובה מאת: דוד

  מעט באיחור,אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא ,למען הקוראים.
  נאמר לעיל בסעיף "האחדה של קופות….סעיף 2,שאם קיימת קצבה של 3850 ש"ח,אזי ניתן להוון את ההפרש וכו..צריך להדגיש כי ה
  היוון אינו עדיין "הישועה והנחלה",מאחר והוא עדיין כפוף לכללי ההיוון מבחינת החיוב במס.
  וגם אם כל הסכום פטור, יש להדגיש כי החלק המהוון הפטור ישפיע מאוחר יותר על הפטור של הקצבה המזכה,יגרע ממנו או יבטל אותו כליל (נוסחת הקטנת הפטור/השילוב).
  כמו כן נאמר בסוגריים באותו סעיף,כי כספים שהופקדו לפני 01.01.2008,ניתן להוציא באופן הוני.זה לא תמיד נכון,כי אם מדובר בתוכנית קצבה או בקרן פנסייה,משיכה שלא כדין תחול על הפקדות החל מ 01.01.2000(חוק ההסדרים לשנת 2000),ולכן יהיה עדיין חיוב במס בשיעור 35% לפחות,על תגמולים בקצבה גם לפני 01.01.2008,החל מ 01.01.2000.
  תבורכי על הנתינה ,העצות,והמידע לכלל עם ישראל. דוד.

  [תגובה]

 22. 22. תגובה מאת: אבי

  וואוו! איזה יופי של בלוגים בנושא הפנסיה!! רק היום נחשפתי לבלוגים שלך והתלהבתי מאד מהמידע הרב והלא יסולא בפז על החיסכון הכי משמעותי שלנו בחיים. כל הכבוד! ממש הנאה צרופה לקרוא את דבריך ולראות את התייחסותך הרצינית לשאלות! לא הצלחתי לקרוא את הטבלאות שמצורפות לבלוג הזה (מקדם ההמרה), וכשהעתקתי לקובץ WORD הטבלאות לא עברו באופן קריא. איך ניתן להגיע למאמר בפורמט שבו ניתן לקרוא גם את נתוני הטבלאות? האם קיים תוכן עניינים ובו כל הבלוגים שכתבת בנושא הפנסיה? תודה לך!

  [תגובה]

 23. 23. תגובה מאת: ליאור

  שלום מירב
  ראשית הבלוג נהדר – רוב תודות
  שנית שאלה כללית/עקרונית אשמח חוות דעתן:
  * בהינתן החוסר וודאות בנושא המקדם
  * חוסר אפשרת להוון חלק מהקרן (היש מקרים חריגים בהם ניתן להוון חלק מהפנסייה )
  * חוסר השפעה על מסלול השקעה ותשלום עמלות קבוע ללא קשר לרווחים
  לכאורה כדאי לאדם למשוך מקסימום (במעבר בין עבודות וכיוצ') הפטור ממס ולהשקיע בעצמו
  מה דעתך ? האם פספסתי משהו

  [תגובה]

 24. 24. תגובה מאת: מירי

  השאלה שלי היא: האם מקדם ההמרה יכול להשתנות מסוכן לסוכן כאשר הביטוח הוא מאותה חברת ביטוח? ועוד שאלה, איזה מקדם צריך להיות לאשה בת 41 נשואה עם ילדים לא מעשנת ?

  [תגובה]

 25. 25. תגובה מאת: רפאל בנימין

  בס"ד
  היי מירב
  אני סוכן ביטוח כ -35 שנה ואני זקוק לטבלת התפתחות מקדמי הקיצבה משנות ה-60 ועד היום.
  ניסיתי להדפיס ולא הצלחתי להדפיס הדף שלך.
  אודה לך מאוד אם תוכלי לשלוח לי למייל שלי.

  בתודה ובברכת שבת שלום
  בנימין רפאל

  [תגובה]

 26. 26. תגובה מאת: יואב

  משום מה כל הסוכנים תמיד מדברים ומתייחסים כאילו מקדמי ההמרה בביטוח מנהלים זה דבר מובטח, קבוע, ומופיע בטבלאות (ביחס לשנה מסויימת ופוליסה מסויימת)
  אז זהו – שלא. לכל אחד יש חוזה אישי, ולי למשל גם כן לא מצויין בחוזה מהו מקדם ההמרה, כך שחברת הביטוח יכולה להמציא כל מספר שהוא בעוד 30 שנה !!!!

  [תגובה]

 27. 27. תגובה מאת: אמיר

  ראשית תודה על הבלוג המושקע. חבל שגיליתי אותו רק היום….

  האם לאחר שהחסכון הנצבר מחולק במקדם ההמרה והקצבה נקבעת היא נשארת קבועה עד עולם (בהנחה שמקדמי ההמרה לא משתנים עוד) או שהיא ממשיכה להתעדכן מדי חודש/שנה בהצמדה למדד או בהצמדה לתשואות הקרן/ביטוח המנהלים?

  [תגובה]

 28. 28. תגובה מאת: אילן

  יש לי ביטוח מנהלים מחודש מאי 2002. בדו"ח "מצב ביטוח" לא כתוב במפורש את מקדם ההמרה. כאשר אני עושה חישוב תחזית צבירה קיצבה לגיל 67 ומחלק בגימלא חודשית יוצא שמקדם המרה והוא 200. לפי המאמר המקדם צריך להיות קטן יותר. האמת שסוכן הביטוח מתחמק מהשאלה. מה עושים? למה מסתירים את הנתון מהדו"ח?

  [תגובה]

 29. 29. תגובה מאת: אילן פאר

  ראשית מאמר מצויין ומהחיים מה שנקרא אני אחד מאלה שהסוכן העביר לו חלק מהכספים בשלב מסויים לקרן חדשה ואכן נפגעתי האם אני יכול לתבוע בתואנה של רמאות מקצועית?
  שנית כל הכתבה מתייחסת לגיל 67 אם רוצים לפרוש לפני 67 האם המקדם משתנה?
  קיבלתי דוח מסוכנות הביטוח ורשומות שם המרות במספרים שלא שמעתי עליהן בעבר איך ניתן לדעת מהם מקדמי ההמרה האמיתיים!!!

  תודה

  אילן

  [תגובה]

כתיבת תגובה